Regulamin platformy NextBuy

RODO! Jesteśmy gotowi!
21 maja 2018
HR Business Partner radzi! Jak budować zespoły, rozwijać i dbać o pracowników działów zakupów?
6 czerwca 2018

REGULAMIN PLATFORMY NEXTBUY24

Obowiązujący od 25.05.2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z platformy zakupowej NextBuy (dostępnej pod adresem: www.nextbuy24.com)  w usłudze SaaS, a także zakres odpowiedzialności z tytułu ich udostępniania.
Działanie platformy zakupowej NextBuy w usłudze SaaS polega na udostępnieniu Klientom oprogramowania, za pomocą którego możliwe jest prowadzenie przetargów, zbieranie ofert oraz zawieranie umów pomiędzy przedsiębiorcami korzystającymi z systemu (B2B). Dostęp do funkcjonalności systemu uzyskuje się przez przeglądarkę internetową – po zalogowaniu na Konto.

Zalogowanie do platformy zakupowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w aktualnym brzmieniu opublikowanego na stronie platformy zakupowej. Parametry, rodzaj, charakterystyka oferowanych usług SaaS oraz sposób ich zamawiania, dostępne są na stronach poszczególnych produktów na stronie http://www.nextbuy24.com
II.DEFINICJE

Usługodawca lub NEXTBUY – spółka NextBuy sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 19C, 25-663 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000387999, NIP: 6572888834, REGON: 26047674100000;

Klient – przedsiębiorca posiadający konto Kupca lub konto Dostawcy;

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klientów i Dostawców, polegająca na udostępnieniu Użytkownikom oprogramowania (platformy zakupowej NextBuy) umożliwiającego przeprowadzanie przetargów, zbieranie ofert, oraz zawieranie umów pomiędzy przedsiębiorcami korzystającymi z systemu (B2B). (Platforma NextBuy gromadzi Dostawców w jednej, wspólnej bazie danych i umożliwia zawieranie transakcji pomiędzy nimi i Kupcami);

Konto – wyodrębnione miejsce w serwisie internetowym Usługodawcy, do którego Użytkownicy uzyskują dostęp po skutecznym zalogowaniu się w serwisie internetowym Usługodawcy przy użyciu loginu i hasła; Konto bezpłatne oznacza konto z ograniczoną funkcjonalnością;

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, mająca za przedmiot Usługę, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Usługi. Umowa zawierana jest na warunkach określonych w indywidualnym tekście umowy zawieranej przez Usługodawcę z Klientem, jak również w niniejszym regulaminie, w tym w jego załącznikach, a w zakresie nieuregulowanym w wymienionych dokumentach – w przepisach polskiego prawa. W przypadku braku zawarcia przez Klienta i Usługodawcę indywidualnej umowy mającej za przedmiot Usługę, Umowa zawierana jest na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, w tym w jego załącznikach, a w zakresie nieuregulowanym w wymienionych dokumentach – w przepisach polskiego prawa.

Przetarg – proces polegający na przygotowaniu zapytania ofertowego, wysłaniu go do potencjalnych dostawców, zebraniu ofert, analizie odpowiedzi dostawców oraz wyborze najkorzystniejszej oferty;

Zapytanie ofertowe – formularz szczegółowo charakteryzujący produkty lub usługi podlegające wycenie dostawców;

Dostawca – przedsiębiorca, odpowiadający na zapytanie ofertowe. Dostawca może posiadać konto Dostawcy lub być Dostawcą nie posiadającym konta;

Kupiec – przedsiębiorca, wysyłający zapytanie ofertowe;

Administrator  platformy – uprawniona przez NEXTBUY sp. z o.o. osoba zarządzająca platformą zakupową;

Użytkownik – osoba wykonująca na rzecz Klienta pracę na podstawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej, korzystająca z konta na platformie zakupowej;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

III WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z usługi świadczonej przez Platformę NextBuy wymagany jest komputer bądź urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

IV REJESTRACJA W SERWISIE USŁUGODAWCY;

 1. Rejestracja

1.1. Rejestracja do platformy zakupowej NextBuy odbywa się za pomocą strony internetowej http://app.nextbuy24.com, gdzie po wybraniu opcji „Zarejestruj się” Użytkownik uzupełnia wymagane pola oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
1.2. Możliwe jest również dokonanie rejestracji Użytkownika przez Administratora platformy. Po zarejestrowaniu, użytkownik drogą elektroniczną otrzymuje powiadomienie zawierające informacje o sposobie logowania do platformy zakupowej NextBuy.
1.3. Użytkownicy zobowiązani są do podania prawdziwych danych podczas rejestracji oraz ich aktualizacji na bieżąco za każdym razem, gdy nastąpią zmiany danych kontaktowych lub adresowych.

1.4. Po zakończeniu rejestracji Usługodawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przez siebie lub przez Administratora platformy danych osobowych zarejestrowanego Użytkownika oraz zablokowania do zablokowania Użytkownika, gdy dane nie będą prawdziwe.

1.5. Dokonując rejestracji w platformie zakupowej NextBuy, Użytkownik, Kupiec lub Dostawca wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami, a także zgodnie z RODO.

 1. Konta

2.1. W platformie zakupowej występują dwa podstawowe rodzaje kont: Kupiec oraz Dostawca.

2.2. Każde nowe konto podlega wstępnej weryfikacji przez Administratora platformy. Administrator może odrzucić dane zarejestrowanego konta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

2.3. Na wniosek Użytkownika konto może zostać bezpowrotnie zablokowane. W celu zachowania historii działań, żadne konta nie są wówczas usuwane z systemu. Bezpowrotna blokada uniemożliwia wykonywanie jakichkolwiek działań w systemie w przyszłości.

 1. Zablokowanie konta Klienta

3.1.  Administrator platformy ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika (Klienta), który w sposób w sposób rażący lub uporczywy:

 • dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie platformy zakupowej;
 • narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste;
 • działa na szkodę NEXTBUY sp. z o.o.;
 • rażąco narusza Umowę.

3.2. Wszelkie działania Użytkownika mogące odnieść skutek w postaci nieuprawnionego dostępu do Kont, w szczególności działania mające na celu:

 • odczytanie haseł innych Użytkowników (Klientów),
 • przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Usług bez wyraźnej zgody Usługodawcy,

będą uznawane za rażące naruszenie niniejszej Umowy.

3.3. Klienta oraz Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści (danych) o charakterze bezprawnym, tj. zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne. Ponadto Klient, lub Użytkownik zobowiązany jest do nieskorzystania z serwisu internetowego Usługodawcy w sposób wskazany powyżej (tj. punkty 3.1. oraz 3.2.). Każde z wyżej wskazanych działań będzie skutkowało zablokowaniem konta Klienta, lub Użytkownika.

V REKLAMACJE

 1. Jeżeli zdaniem Klienta, lub Użytkownika Usługa jest świadczona w sposób nieprawidłowy, Klient, lub Użytkownik jest uprawniony do przesłania reklamacji pocztą elektroniczną (na adres e-mail contact@nextbuy24.com ) lub na adres Usługodawcy (ul. Karola Olszewskiego 19C, 25-663 Kielce)).
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji. Usługodawca powiadomi Klienta, lub Użytkownika (za pośrednictwem wskazanego zwrotnego adresu e-mail lub tradycyjnego) o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

VI POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

 1. Administratorem danych osobowych znajdujących się w platformie zakupowej NextBuy, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, jest Usługodawca, tj. spółka NextBuy sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 19C, 25-663 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000387999, NIP: 6572888834, REGON: 26047674100000.
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Klienta, lub Użytkownika, udostępnionych dobrowolnie przez Klienta, lub Użytkownika poprzez podanie ich w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia Usługi, a w szczególności jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na:
 • przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia zawierania transakcji pomiędzy Kupcami i Dostawcami,,
 • publikację w ramach Platformy zakupowej NextBuy danych niezbędnych do wyszukiwana użytkowników i nawiązywania komunikacji pomiędzy nimi, przy czym dane te mogą być widoczne i dostępne jedynie dla Usługodawcy, Administratora platformy, Klientów, i Użytkowników,
 • udostępnienie i przetwarzanie danych właścicielowi platformy zakupowej,
  wykorzystanie informacji o zawieranych transakcjach w celach statystycznych i marketingowych oraz w celu przygotowania komercyjnych, zanonimizowanych raportów popytowo- podażowych.
 1. Każdorazowo, w przypadku zmiany jakichkolwiek danych osobowych dotyczących danego Klienta lub Użytkownika zamieszczonych w platformie NextBuy, jest on zobowiązany do ich aktualizacji. Jeżeli Klient lub Użytkownik nie zaktualizuje zmienionych danych osobowych tak, aby odpowiadały one stanowi rzeczywistemu, Usługodawca nie odpowiada za przeszkody i utrudnienia w świadczeniu Usługi powstałe z tego powodu.
 2. W przypadku, gdy Klient, lub Użytkownik żąda usunięcia jego konta wszelkie dane historyczne mogą być jednak dalej używane w formie zanonimizowanej, w celach statystycznych oraz do przygotowania komercyjnych zanonimizowanych raportów popytowo- podażowych. Administrator danych będzie przechowywał dane osobowe Klienta, lub Użytkownika w przypadku powstania roszczeń wobec Klienta, lub Użytkownika po stronie Administratora danych (Usługodawcy) aż do skutecznego i całkowitego zaspokojenia tych roszczeń.
 3. Dane osobowe nie są powierzane innym podmiotom do przetwarzania dla celów marketingowych.
 4. Każdy podmiot, którego dane są przetwarzane przez Usługodawcę, ma prawo dostępu do swoich danych, do treści swoich danych, poprawiania ich, modyfikowania, żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych, żądania udostępnienia wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych w formie maszynopisu oraz żądania ich usunięcia. Udostępnione Usługodawcy dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących właściwych przepisach prawa, tj. w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), jak również w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024) oraz ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)., w zakresie nieuregulowanym w RODO.
 5. W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych w zbiorach, podlegających obowiązkowi rejestracji w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych Administrator danych wywiązuje się z obowiązku złożenia wniosku o rejestrację zbioru złożonym przez Administratora danych.
 6. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych wrażliwych.
 7. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta, który zamieszcza na Platformie zakupowej NextBuy dane osobowe osób trzecich, jest równoznaczna z oświadczeniem, że Klient zgromadził te dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa oraz że jest administratorem tych danych;
 8. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych osób trzecich zamieszczanych przez siebie na Platformie zakupowej NextBuy, a Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania tych danych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, Regulaminie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Przedmiotem przetwarzania powierzonych danych osobowych są dane niezbędne do wykonania Umowy, w szczególności dane osobowe dotyczące pracowników Klienta, dane osób wykonujących na rzecz Klienta pracę w oparciu o inną podstawę niż stosunek pracy, dane kontrahentów Klienta, dane pracowników kontrahentów Klienta oraz dane osób wykonujących na rzecz kontrahentów Klienta pracę w oparciu o inną podstawę niż stosunek pracy.
 9. Celem przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Klienta Usługodawcy jest wykonanie Umowy;
 10. Klient wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez NextBuy z usług innego podmiotu przetwarzającego (podpowierzenie). NextBuy zawiadomi Klienta o zamiarze podpowierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych lub o wszelkich zmianach dotyczących podmiotów przetwarzających na podstawie podpowierzenia. Klientowi przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 7 dni kalendarzowych od zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 11. Zakres powierzonych Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, płeć, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer fax, PESEL, NIP, REGON, stanowisko, adres, kraj, typ ceny używanej przez firmę, walutę, sektor i branżę firmy.
 12. W stosunku do danych, względem których Usługodawca jest podmiotem przetwarzającym, Usługodawca przetwarza dane na polecenie Klienta. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych w sposób stały. Usługodawca w szczególności wykonuje następujące informacje dotyczące powierzonych mu danych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adoptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie i wykorzystywanie do celów związanych z wykonaniem Umowy. Dane osobowe powierzone Usługodawcy są przez niego przetwarzane w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemów informatycznych i elektronicznych baz danych, w szczególności za pośrednictwem Platformy Microsoft Azure, tj. chmury obliczeniowej, a w razie potrzeby także w formie papierowej.
 13. Usługodawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy.
 14. Usługodawca w stosunku do danych, względem których jest podmiotem przetwarzającym, podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO oraz przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 32 ust. 2 i 4 RODO.
 15. Usługodawca, w odniesieniu do danych, względem których jest podmiotem przetwarzającym, w miarę możliwości pomaga Klientowi będącemu administratorem danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO oraz, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Klientowi będącemu administratorem wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 16. Usługodawca zawiadamia Klienta o wszczęciu przez organ nadzorczy kontroli mogącej dotyczyć danych osobowych, których przetwarzanie zostało Usługodawcy powierzone oraz o wszelkich incydentach dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 17. Usługodawca, w przypadku odwołania powierzenia przetwarzania danych osobowych przez administratora tych danych osobowych, zobowiązuje się – zależnie od wyboru Klienta – usunąć z własnych nośników lub zwrócić Klientowi i usunąć z własnych nośników wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji – z wyjątkiem danych, do przetwarzania których Usługodawca jest zobowiązany przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie powierzone dane historyczne mogą być jednak dalej używane w formie zanonimizowanej, w celach statystycznych oraz do przygotowania komercyjnych zanonimizowanych raportów popytowo- podażowych. Administrator danych będzie przechowywał dane osobowe powierzone w przypadku powstania roszczeń wobec Klienta, Użytkownika, osoby której dane dotyczą lub innej osoby po stronie Administratora danych (Usługodawcy) aż do skutecznego i całkowitego zaspokojenia tych roszczeń.
 18. Usługodawca udostępnia Klientowi będącemu administratorem danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia Klientowi będącemu administratorem lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta będącego administratorem przeprowadzanie kontroli, audytów, w tym inspekcji, odnośnie sposobu przetwarzania przez Usługodawcę powierzonych danych osobowych – po uprzednim zawiadomieniu w terminie 7 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem kontroli, audytu lub inspekcji. Usługodawca niezwłocznie informuje Klienta będącego administratorem danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów prawa powszechni obowiązującego dotyczących ochrony danych osobowych.
 19. Serwis Usługodawcy używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki równoznaczny jest ze zgodą na ich używanie.
 20. „Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań, podejmowanych przez niego w serwisie.
 21. Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Usługodawcę w celu:
  1. Dostosowania zawartości strony NextBuy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z platformy NextBuy; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze strony NextBuy, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 22. Przechowywanie plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 23. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do „cookies” za pomocą ustawień oprogramowania.
 24. Przechowywanie plików „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody Użytkownika, którą można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. NextBuy rekomenduje pozostawienie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących „cookies”, ponieważ wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie przechowywania jego „cookies” w opisany tu sposób, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików „cookies” w swojej przeglądarce – zgodnie ze wskazówkami dostawcy tej przeglądarki

VII ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo okresowego wyłączania platformy zakupowej NextBuy w celach konserwacyjnych.
 2. Pełną odpowiedzialność za merytoryczne przeprowadzenie przetargu, realizację zawartych zobowiązań, oraz zawarcie umowy ponoszą Kupcy i Dostawcy zaangażowani w dany przetarg lub umowę.
 3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Kupca, Dostawcy lub Użytkownika korzystającego z usług NextBuy.
 4. W przypadku łamania warunków Regulaminu lub Umowy przez Kupców, Dostawców lub Użytkowników, NextBuy zastrzega sobie prawo blokowania ich kont.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując uprzednio o tym Klientów posiadających konto na platformie zakupowej NextBuy poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
  2. Zmiany dokonane w Regulaminie Platformy NextBuy wiążą Kupców, Dostawców i Użytkowników, pod warunkiem, iż zostali oni prawidłowo poinformowany o zmianach.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w punkcie 1, Kupcy, Dostawcy i Użytkownicy mają możliwość rezygnacji z korzystania z platformy. Oświadczenie o rezygnacji należy wysłać na adres e-mail: contact@nextbuy24.com
  4. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

ZOBACZ DEMO