Big Data w zakupach. Rewolucja czy ewolucja?

Nasz pierwszy film animowany!
9 listopada 2017
7 kroków do udanego wdrożenia systemu zakupowego
23 listopada 2017

Odkąd handel B2B przeniósł się do Internetu, przedsiębiorstwa dysponują coraz większymi wolumenami danych. Jednak co innego Big Data oznacza dla specjalistów ds. IT, a co innego dla organizacji zakupowych. Czy jesteśmy świadkami rewolucyjnych przemian, czy może tylko naturalnego rozwoju funkcji zakupowej jako strategicznego partnera biznesu?

 

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

– czym jest Big Data w zakupach firmowych

– skąd eksperci zakupowi czerpią informacje

– jakie wyzwania i korzyści przynoszą duże zbiory danych.

Wydawać by się mogło, że tak modny termin jak Big Data jest właściwie rozumiany. Tymczasem w zależności od branży należy brać pod uwagę odmienne jego wymiary. W przypadku procurementu liczyć się będzie zarówno rozmiar (Volume), różnorodność (Variety), szybkość (Velocity), jak też zmienność (Variability), a przede wszystkim wartość (Value).

Dla zakupów B2B szczególne znaczenie ma wymiar różnorodności, a więc źródeł danych, oraz wartości, gdyż odpowiednio przeprowadzona analiza wartościowych danych ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Zastanówmy się przy tym, skąd specjaliści ds. zakupów, zaopatrzenia czy kadra zarządzająca czerpią informacje nt. procesów zakupowych w swoich organizacjach.

Najogólniej źródła te można podzielić na:

  • wewnętrzne (gromadzone np. poprzez platformę zakupową, system ERP)

  • zewnętrzne (tzn. z serwisów zewnętrznych, jak choćby dane o dostawcach pozyskane z wywiadowni gospodarczych).

Nie byłaby to jednak pełna lista, gdyż szczegółowych źródeł w odniesieniu do Big Data – zarówno wewnętrznych, jak też tych spoza samej organizacji – jest znacznie więcej. W zakupach firmowych oraz łańcuchu dostawców istotnych informacji dostarczają m.in.: terminy i warunki w umowach, informacje gwarancyjne, zobowiązania, dane procesowe i transakcyjne (np. zamówienia, czas akceptacji, faktury) etc. Ponadto coraz częściej wskazuje się na rosnące znaczenie informacji o kontrahentach pochodzących z takich miejsc jak np. social media.

Już ten krótki i pobieżny przegląd źródeł dowodzi konieczności współpracy działów zakupów z działami IT. Większa różnorodność danych masowych pociąga za sobą większe wolumeny, których zaawansowana analiza wymaga odpowiednich technologii. A to najczęściej oznacza potrzebę zatrudnienia nowych analityków bądź restrukturyzacji własnych zasobów ludzkich. Ale najważniejsze pytanie brzmi: jak wykorzystać przetworzone Big Data w zakupach?

Łączenie rozmaitych danych buduje wiedzę, która zmienia podejście do biznesu. Oto główne korzyści, jakie wynikają z Big Data dla organizacji zakupowych:

  • dokładniejsza analiza wydatków

  • przyspieszenie aktualnych procesów zakupowych (np. szybsza obsługa większej ilości zapytań ofertowych)

  • łatwiejsze prognozowanie zakupów

  • sprawniejsze wdrażanie i mierzenie oszczędności

  • automatyczna ocena dostawców

  • optymalizacja TCO (na wszystkich poziomach kosztowych).

Jak widać wykorzystanie danych masowych w zakupach, choć stanowi rewolucję technologiczną, jest równocześnie kolejnym etapem w dojrzewaniu organizacji zakupowych do generowania wartości dodanej i zwiększania przewagi konkurencyjnej firm.


ZOBACZ DEMO